ແມ່ຍິງເສຍຊີວິດຈາກລົດຕໍາກັນຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ 17% ດ້ວຍສາເຫດທີ່ຄາດບໍ່ເຖິງ

ມະຫາວິທະຍາໄລເວີຈິເນຍ ຂອງອາເມລິກາເກັບຂໍ້ມູນອຸປະຕິເຫດລົດຕໍາກັນຫຼາຍກວ່າ 22.000 ຄັ້ງ ພົບວ່າແມ່ຍິງມີໂອກາດໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດຈາກລົດຕໍາກັນສູງກວ່າ 73% ແລະເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 17% ທຽບກັບຜູ້ຊາຍສາຍເຫດຕົ້ນຕໍມາຈາກການອອກແບບລົດທີ່ບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍແລະແມ່ຍິງ ເພາະການອອກແບບລົດຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນມາຈາກການເອົາຜູ້ຊາຍມາເປັນຕົ້ນແບບໃນການຜິດລິດລົດຊຶ່ງຫຸ່ນທົດລອງລົດຕໍາກັນກໍ່ມີລັກຊະນະຂອງຊາຍຫຼາຍກວ່າ.