ລ/ດ ຊື່ອົງກອນ ເວັບໄຊ
1
ສະພາແຫ່ງຊາດ http://www.na.gov.la/
2
ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ http://www.maf.gov.la/
3
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ https://mem.gov.la/
4
ກະຊວງການເງິນ http://www.mof.gov.la/
5
ກົມສ່ວຍສາອາກອນ http://tax.gov.la/
6
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ http://www.moes.gov.la/
7
ກົມພາສີ http://www.laocustoms.laopdr.net/
8
ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ http://treasury.gov.la/
9
ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ https://www.laotradeportal.gov.la/
10
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ http://www.mofa.gov.la/
11
ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ http://www.moic.gov.la/
12
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ https://www.micat.gov.la/
13
ກະຊວງຍຸຕິທຳ https://www.moj.gov.la/
14
ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ http://laoofficialgazette.gov.la/
15
ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ https://www.nssf.gov.la/
16
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ https://www.mod.gov.la/
17
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ http://www.investlaos.gov.la/la/
18
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ http://moh.gov.la/index.php/lo-la/
19
ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ http://www.fdd.gov.la/
20
ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ http://www.laosecurity.gov.la/
21
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ http://www.mpwt.gov.la/lo/
22
ກະຊວງພາຍໃນ http://www.moha.gov.la/
23
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ https://www.most.gov.la/
24
ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ http://www.monre.gov.la/home/
25
ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ http://www.mpt.gov.la/
26
ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ http://laogov.gov.la/
27
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ https://www.bol.gov.la/
28
ອົງການກກວດສອບແຫ່ງລັດ http://www.sao.gov.la/
29
ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ http://www.peoplecourt.gov.la/index.php/la/
30
ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ http://lpryu.gov.la/
31
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ www.ospp.gov.la