ສະຫະພາບເອີຣົບ ມອບອຸປະກອນໄອທີ ໃຫ້ 6 ແຂວງໃນລາວ

ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2023 ນີ້, ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ມອບອຸປະກອນໄອທີ ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ເພື່ອສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂອງວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການ ຢູ່ 6 ແຂວງ ໃນ ສປປ ລາວ ຄື: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະແຂວງເຊກອງ ເພື່ອພັດທະນານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການ ອຸຍນີເຊບ ເຊິ່ງແຜນງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການ ຈາກບັນດາປັດໄຈຕ່າງໆ ແລະ ຕິດຕາມກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການສ້າງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ໃຫ້ໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ ຫົວໜ້າກົມການຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະອົງການ ອຸຍນີເຊບ ທີ່ສະໜັບສະໜູນດ້ານອຸປະກອນໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຮວບຮວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຂາດໂພຊະນາການຂອງເດັກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ. ທັງນີ້, ກໍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການສ້າງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນຫລັກຖານຕົວຈິງ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ກັບເດັກເຫລົ່ານັ້ນໄດ້.

ທ່ານ ນາງ Assunta Testa ເອກອັກຄະລະຖະທູດ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ຂອງອາຫານ ແລະໂພຊະນາການ ສະຖານທູດແຫ່ງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນໂອກາດມອບອຸປະກອນໄອທີ ຄັ້ງນີ້, ຍັງໄດ້ມີການຈັດປະຖົມນິເທດ ຂອງແຜນງານ ການກໍ່ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານ ແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ(NIPN) ຢູ່ໃນຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອໃຫ້ແນະນໍາກ່ຽວກັບແຜນງານດັ່ງກ່າວ ລວມທັງຈຸດປະສົງໂດຍລວມ ໃຫ້ບັນດາພະນັກງານທີ່ຢູ່ຮາກຖານ, ທັງເປັນການແບ່ງປັນ ດ້ານວິໄສທັດ ແລະ ການບັນລຸເປົ້າໝາຍແຜນງານ ໃນ ສປປ ລາວ. ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ການມອບອຸປະກອນໃນຄັ້ງນີ້, ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຂັ້ນແຂວງ(DPI) ສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ມາປະກອບເຂົ້າໃນການຕັດສິນໃນວຽກງານດ້ານໂພຊະການ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍແຜນງານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ທ່ານ Arturo Romboli ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ ອຸຍນີເຊບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໂພຊະນາການທີ່ດີ ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍຈະສາມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຕໍ່ການຈະ ເລີນເຕີບໂຕ ແລະພັດທະນາການຂອງພວກເຂົາ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເດັກທຸກໆຄົນຈະສາມາດເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດໄດ້ດີທີ່ສຸດ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າການສ້າງນະໂຍບາຍຈະຕ້ອງຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈໍາເປັນຂອງເດັກ ແລະ ຂໍ້ມູນເຫລົ່ານີ້ຄືປັດໄຈສໍາຄັນ ໃນການປະຕິບັດແຜນງານຄັ້ງນີ້. ອົງການ ອຸຍນີເຊບ ແລະສະຫະພາບເອີຣົບມີຄວາມໝາຍໝັ້ນໃນການພັດທະນາໝາກຜົນຂອງວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານການກໍ່ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ.