ນັກຂ່າວລາວ ເພີ່ມຄວາມຮູ້ດ້ານສຸຂະພາບທາງແພດ ແລະສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ

ວັນທີ 14.11 ນີ້; ສູນສະຖິຕິ ແລະ ຂ່າວສານ ສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ໃຫ້ແກ່ສື່ມວນຊົນລາວ ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ອິນປົງ ທົງພະຈັນ ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິ ແລະຂ່າວສານ ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ທ່ານນາງ ສິຣິພອນ ສະກຸນຄູ ຜູ້ປະສານງານແຜນງານສຸ ຂະພາບຈະເລີນພັນ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າ UNFPA ແລະສື່ມວນຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.
 
ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະສຸຂະພາບຈະເລີນພັນເຊັ່ນ: ການວາງແຜນຄອບຄົວ, ການຄຸມກຳເນີດ, ການດູແລແມ່ຍິງຖືພາ, ເພດສຶກສາ; ຄຳສັບກ່ຽວກັບວຽກງານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ; ຈັນຍາບັນຕໍ່ການລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບວຽກງານ ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ການວິເຄາະຕົວຢ່າງການລາຍງານ ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ເໝາະສົມ; ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຈາກການລົງພາກສະໜາມເອົາຂ່າວ ແລະ ອື່ນໆ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສື່ມວນຊົນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເພື່ອໂຄສະໜາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສັງຄົມ, ກໍຄືປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທີ່ຖືກຕ້ອງນຳໄປສູ່ການມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ.
 
ການວາງແຜນຄອບຄົວຈະສາມາດຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈວ່າຈະມີລູກ ຫຼືບໍ່ມີລູກຊຶ່ງການຄຸມກຳເນີດກໍມີຫຼາຍປະເພດເປັນຕົ້ນຢາເມັດ, ການຝັງເຂັມ,ອຸປະກອນໃສ່ພາຍໃນມົດລູກ, ຂັ້ນຕອນການຜ່າຕັດທີ່ຈຳກັດການຈະເລີນພັນ ແລະ ວິທີການກີດຂວາງ ເຊັ່ນ: ຖົງຢາງອະນາໄມ. ນອກຈາກນີ້, ການວາງແຜນຄອບຄົວຍັງລວມເຖິງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບວິທີຖືພາເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ຕ້ອງການ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປິ່ນປົວພາວະການມີລູກຍາກ. ອົງການ UNFPA ໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃນການວາງແຜນຄອບຄົວແບບສະໝັກໃຈ, ລວມທັງການຈັດຊື້ຢາຄຸມກຳເນີດ, ການຝຶກອົບຮົມຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບເພື່ອໃຫ້ຄຳແນະນໍາບຸກຄົນກ່ຽວກັບທາງເລືອກໃນການວາງແຜນຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະລະອຽດອ່ອນ, ພ້ອມທັງການສົ່ງເສີມເພດສຶກສາແບບຄົບວົງຈອນໃນບັນດາໂຮງຮຽນຕ່າງໆ.