4 ສາເຫດຫຼັກ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸບັດເຫດ

  ປະຈຸບັນເຫັນວ່າອຸບັດເຫດທ້ອງຖະໜົນເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກເວລາຊຶ່ງບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ແຕ່ຈະເປັນການດີຖ້າທ່ານລະມັດລະວັງ ແລະໃຊ້ຊີວິດແບບບໍ່ປະມາດອຸບັດເຫດທ້ອງຖະໜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນບໍ່ວ່າຈະເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາມື້ພັກຜ່ອນ ຫຼື ເວລາປົກກະຕິສ່ວນຫຼາຍເກີດຈາກຄວາມປະມາດຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ເອງ.

  1. - ເມົາແລ້ວຂັບ ຫຼື ດື່ມເຄື່ອງ ດື່ມສີ່ງມືນເມົາ.
  2. - ຂັບລົດໄວ ຫຼື ຂັບລົດໄວດ້ວຍຄວາມຄຶກຄະນອງ.
  3. - ຕັດໜ້າລົດເວລາສັ້ນໆ.

       4. - ບໍ່ໃສ່ໝວກກັນກະທົບ.

-----------

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຟ້າ