ຂັ້ນຕອນການປູກຜັກບົ່ວຫົວໃຫຍ່

 ຜັກບົ່ວຫົວໃຫຍ່ເປັນອີກໜຶ່ງພືດທີ່ມີລາຄາແພງໃນທ້ອງຕະຫຼາດເພາະໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມບໍລິໂພກຫຼາຍໂດຍສັງເກດຜ່ານເມນູອາຫານຕ່າງໆຈະມີສ່ວນປະສົມຂອງຫອມບົ່ວໃຫຍ່ທີ່ນຳມາເປັນເຄື່ອງເທດເພື່ອຫຼຸດກິ່ນຄາວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລົດຊາດຂອງອາຫານມີຄວາມແຊບຊ້ອຍຂຶ້ນຕື່ມທີ່ສຳຄັນຍັງຄຸນປະໂຫຍດອີກດ້ວຍການປູກຜັກບົ່ວຫົວ ໃຫຍ່ຍັງສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ປູກໄດ້ຫຼາຍແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມກ່ອນຈະປູກຜັກບົ່ວຫົວໃຫຍ່ໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດສູງ ແລະມີຄຸນນະພາບດີນັ້ນຜູ້ປູກຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຢ່າງໃກ້ຊິດ.

  ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກປຶ້ມຄູ່ມືການປູກຜັກສວນຄົວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແນວພັນຂອງຜັກບົ່ວຫົວໃຫຍ່ມີ 2 ສາຍພັນຄື: ພັນກາງເວັນຍາວ(ພັນເບົາ): ເປັນພັນທີ່ເໝາະສໍາລັບປູກໃນຊ່ວງລະດູທີ່ມີກາງເວັນຍາວເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ເດືອນພະຈິກ ຫາ ເດືອນເມສາ ຜັກບົ່ວຫົວໃຫຍ່ຈະມີອາຍຸການເກັບກ່ຽວສັ້ນປະມານ 85-120 ວັນຫຼັງການກ້າເມັດ, ສ່ວນພັນກາງເວັນສັ້ນ (ພັນໜັກ) ເປັນພັນທີ່ປູກໃນຊ່ວງລະດູທີ່ມີກາງເວັນສັ້ນເລີ່ມແຕ່ເດືອນພຶດສະພາເຖິງຕຸລາ, ຜັກບົ່ວຫົວໃຫຍ່ຈະມີອາຍຸການເກັບກ່ຽວປະມານ 165- 180 ວັນ, ຜັກບົ່ວຫົວໃຫຍ່ເຕີບໂຕໄດ້ດີໃນດິນລ້ວນ, ດິນຊາຍປົນຕົມ ແລະດິນໜຽວທີ່ມີອິນຊີວັດຖຸປົນຢູ່ນໍາກໍ່ສາມາດປູກໄດ້ດີເຊັ່ນກັນ, ຖ້າປູກເປັນແປງໃຫຍ່ຕ້ອງກຽມ ດິນໂດຍການໄຖແລ້ວຈຶ່ງໄວ້ຕາກປະມານ 1-2 ຄັ້ງ ພ້ອມກໍາຈັດວັດຊະພືດອອກ ແລະ ກ່ອນທີ່ຈະປູກຄວນໃສ່ຝຸ່ນຄອກຝຸ່ນເລັ່ງສູດ 15-15-15 ປະມານ 25-30 ກິໂລກຣາມຕໍ່ໄລ່,ສ່ວນການກ້າເບ້ຍກ່ອນອື່ນຕ້ອງໄດ້ກະກຽມດິນເສຍກ່ອນດ້ວຍການເຮັດເປັນຮ່ອງຍາວຫ່າງກັນປະມານ 10 ຊັງຕີແມັດ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍນໍາເມັດມາຢອດໃສ່ໃຫ້ເມັດຫ່າງກັນປະມານ 2 ຊັງຕີແມັດ,ແລ້ວຈຶ່ງນຳດິນຖົມໃສ່ໜາປະມານ 1 ຊັງຕີແມັດ ພ້ອມທັງນຳເຟືອງປົກຄຸມ ແລະຫົດນໍ້າໃຫ້ຊຸ່ມດີເມື່ອຜ່ານໄປປະມານ 4-5 ວັນເມັດ ຈະເລີ່ມງອກຫຼັງຈາກນັ້ນຄວນຫົດນໍ້າທຸກວັນປະມານ 1-2 ຄັ້ງຕໍ່ວັນ ເມື່ອອາຍຸໄດ້ປະມານ 40-45 ວັນ ຈຶ່ງຍ້າຍໄປປູກ.

  ຂັ້ນຕອນການປູກຜັກບົ່ວຫົວໃຫຍ່ນິຍົມປູກ 2 ວິທີຄື: ການປູກແບບຫວ່ານ ແລະຢອດເມັດຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ກຽມເມັດພັນມາແລ້ວແມ່ນນຳມາຫວ່ານເມັດລົງໃສ່ແປງດິນທີ່ກຽມໄວ້ແລ້ວໃນອັດຕາປະມານ 450 ກຣາມຕໍ່ໄລ່, ສ່ວນການຢອດເມັດແມ່ນໄຖດິນໃຫ້ເປັນຮ່ອງຍາວໄລຍະຫ່າງຂອງແຖວ 15-20 ຊັງຕີແມັດ ໂດຍໃຫ້ເມັດ ຫ່າງກັນປະມານ 10 ຊັງຕີແມັດ, ສໍາລັບການປູກແບບກ້າເບ້ຍແລ້ວຍ້າຍໄປປູກການຍ້າຍເບ້ຍທີ່ເໝາະສົມແມ່ນເມື່ອຕົ້ນມີ 4-5 ໃບ ຫຼືມີອາຍຸຫຼັງກ້າປະມານ 40-45 ວັນ ຫ້າມໃຊ້ເບ້ຍທີ່ມີອາຍຸແກ່ກວ່ານີ້ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເບ້ຍບໍ່ສົມບູນການນຳໄປປູກແມ່ນໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນປະມານ 10-15 ຊັງຕີແມັດສ່ວນໄລຍະຫ່າງລະ ຫວ່າງໜານແມ່ນ 15-20 ຊັງຕີ ແມັດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງນຳເອົາເຟືອງມາປົກຄຸມໃສ່ເຫງົ້າຕົ້ນຕາມລວງຄວາມຍາວຂອງໜານ.

  ການໃສ່ຝຸ່ນຕ້ອງເລີ່ມໃສ່ນັບແຕ່ຂັ້ນຕອນການກຽມດິນດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນພາຍຫຼັງປູກແລ້ວປະມານ 2 ອາທິດຕ້ອງເລີ່ມໃສ່ຝຸ່ນສູດ 15-15-15 ຈໍານວນ 20 ກິໂລຕໍ່ໄລ່, ສ່ວນຄັ້ງທີ 2 ໃສ່ເມື່ອອາຍຸໄດ້ປະມານ 45 ວັນໂດຍ ໃຊ້ສູດ 12-12-24 ອັດຕາ 25 ກິໂລຕໍ່ໄລ່, ທີ່ສຳຄັນຄວນໃສ່ຝຸ່ນຄອກເພື່ອເພີ່ມວັດຖຸອິນຊີໃນດິນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

  ການໃຫ້ນໍ້າສໍາລັບວິທີປູກແບບຫວ່ານນັ້ນໃນຊ່ວງ 1-2 ອາທິດທໍາອິດຄວນໃຫ້ວັນລະ 1 ຄັ້ງ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງເວັ້ນມື້ຫົດຈົນກວ່າຕົ້ນຈະມີອາຍຸປະມານ 1 ເດືອນ ຈຶ່ງໃຫ້ ນໍ້າປະມານ 3-5 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ, ການໃຫ້ນໍ້າສໍາລັບວິທີປູກດ້ວຍກ້າເບ້ຍແມ່ນໃນຊ່ວງ 2-3 ວັນ ທໍາອິດໃຫ້ນໍ້າມື້ລະ 1 ຄັ້ງ, ຈາກນັ້ນຕ້ອງເວັ້ນມື້ໃຫ້,ເມື່ອໄດ້ປະມານ 1-2 ອາທິດຈາກນັ້ນຕົ້ນກ້າຈະສາມາດຕັ້ງໂຕໄດ້ແລ້ວຈຶ່ງຕ້ອງໃຫ້ 3-5 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດຈົນເຖິງລະດູເກັບກ່ຽວ (ກ່ອນເກັບຫົວຜັກຫອມຕ້ອງງົດໃຫ້ນໍ້າ 2-3 ອາທິດກ່ອນ).

  ວິທີເກັບກ່ຽວ: ຜັກບົ່ວຫົວໃຫຍ່ທີ່ພ້ອມເກັບກ່ຽວໃບຈະກາງອອກ, ໂນ້ມເຕື່ອຍລົງດິນ, ໃບຈະເປັນສີເຫຼືອງປ່ຽນເປັນສີເທົາ ແລະຫ່ຽວ, ເປືອກຫຸ້ມຫົວດ້ານນອກແຫ້ງ, ມີສີນໍ້າຕານ, ຖ້າໃຊ້ມືບີບລໍາຕົ້ນທີ່ຢູ່ເທິງຫົວຈະຮູ້ສຶກນຸ້ມ, ລໍາຕົ້ນບໍ່ແໜ້ນ, ການເກັບກ່ຽວແມ່ນໃຊ້ມືຫຼົກຫົວ ແລະລໍາຕົ້ນຂຶ້ນຈາກນັ້ນກໍຕັດລໍາຕົ້ນຖິ້ມໂດຍມີໄລຍະຕັດ ປະມານ 1,5-3 ຊັງຕີແມັດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຄວນນໍາເກັບໄວ້ບ່ອນທີ່ມີອາກາດຖ່າຍເທສະດວກ.