ແຄນນອລຈົດສິດທິບັດTeleconverter ຊູມໄດ້ ມີທັງ1.0x,1.5x ແລະ2.0xໃນຕົວ

   ພົບສິດທິບັດTeleconverter ໜ້າສົນໃຈຈາກຄ່າຍ Conon ໂດຍເປັນTeleconverter ທີ່ສາມາດຊູມໄດ້ໃນຕົວຕັ້ງແຕ່ທີ່ 1.0x,1.5x ແລະ2.0x ຊຶ່ງປົກກະຕິທົ່ວໄປແລ້ວຈະຊູມແບບນີ້ບໍ່ໄດ້ຈະ lock ສະເປກມາເລີຍ 1.5x ຫຼື 2.0x.
ເບິ່ງຈາກການອອກແບບແລ້ວ Teleconverter ແບບຊູມໄດ້ຕົວນີ້ອອກແບບມາເໝືອນກັບຕົວແບບທົ່ວໄປໃນທ້ອງຕະຫຼາດກໍເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈວ່າຈະຮອງຮັບເລນ RF ທີ່ ອອກມາກ່ອນໜ້ານີ້ ຫຼື ບໍ່ ຫຼື ວ່າຈະຕ້ອງໃຊ້ກັບເລນລຸ້ນໃໝ່ໆທີ່ຮອງຮັບກັບTeleconverter ຕົວນີ້ເທົ່ານັ້ນ.

----

ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ