ວິທີປ້ອງກັນຕົນເອງ ແລະຄົນອື່ນຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19

  ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງຊຶ່ງຍັງບໍ່ມີປະເທດໃດທີ່ສາມາດຜະລິດຢາທີ່ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດນີ້ໄດ້ແຕ່ທຸກຄົນສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ຄື:

  • - ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດ ລະຫວ່າງທ່ານ ແລະຄົນອື່ນ.
  • - ອັດປາກ-ດັງ ເວລາໄອ ແລະຈາມດ້ວຍຂໍ້ສອກແລ້ວລ້າງມືທຸກຄັ້ງ.
  • - ໝັ່ນລ້າງມືໃສ່ສະບູ ແລະນໍ້າສະອາດ ຫຼືເຈວລ້າງມືທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງເຫຼົ້າ.
  • - ຫຼິ້ກເວັ້ນການຈັບຕາ, ດັງ ແລະປາກ.

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຟ້າ