ອັດຕະປື ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກພືດເປັນສິນຄ້າ

  ໃນລະດູຝົນປີ 2021 ນີ້ ແຂວງອັດຕະປື ຈະສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນສຸມໃສ່ການປູກພືດເປັນສະບຽງອາຫານປະເພດເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ 26.380 ເຮັກຕາ,ປູກພືດສະບຽງອາຫານທົ່ວໄປໃຫ້ໄດ້ 841 ເຮັກຕາ ແລະປູກພືດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ໄດ້ 49.464 ເຮັກຕາ.

  ທ່ານ ພອນປະເສີດ ທອງສີທາວົງ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ແຂວງອັດຕະປື ໃຫ້ສໍາພາດເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນລະດູຝົນປີນີ້ແຂວງອັດຕະປືກໍ່ຄືພະແນກກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ແຂວງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກພືດສະບຽງອາຫານ ແລະ ພືດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງການບໍລິໂພກທີ່ເຫັນວ່ານັບມື້ມີຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆທັງເປັນການສ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນມີລາຍຮັບຈາກການຜະລິດເປັນສິນຄ້າເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວໃນນີ້ສໍາລັບການຜະລິດພືດສະບຽງອາຫານແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການປູກເຂົ້ານາປີ ແລະ ເຂົ້າໄຮ່ໃຫ້ໄດ້ 26.380 ເຮັກຕາ, ຄາດສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດລວມຈະໃຫ້ບັນລຸ 82.563 ໂຕນ, ນອກຈາກປູກເຂົ້າແລ້ວຍັງຈະໄດ້ສົ່ງເສີມການປູກພືດສະບຽງອາຫານທົ່ວໄປປະເພດສາລີຫວານ, ເຜືອກ-ມັນ, ພືດຜັກກິນໃບ, ພືດຜັກກິນຫົວ ແລະພືດຜັກກິນໝາກໃຫ້ໄດ້ 841 ເຮັກຕາ, ຄາດຜົນຜະລິດລວມຈະໃຫ້ບັນລຸ 6.882 ໂຕນ, ສ່ວນການຜະລິດເປັນສິນຄ້ານັ້ນຈະສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ 49.464 ເຮັກຕາ, ຄາດຜົນຜະລິດລວມຈະໃຫ້ບັນລຸ 1.007.543 ໂຕນ, ໂດຍຈະສົ່ງເສີມການປູກເຂົ້າ, ມັນຕົ້ນ, ສາລີແຂງ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ພິກໄທ, ອ້ອຍ, ມັນດ້າງ, ກ້ວຍ ແລະຢາງພາລາຊຶ່ງຈະສົ່ງເສີມປະຊາຊົນ ປູກໃນ 2 ຮູບແບບຄື: ປູກພືດເປັນສິນຄ້າແບບທົ່ວໄປ ແລະປູກພືດເປັນສິນຄ້າແບບມີຈຸດສຸມ.

 ທ່ານ ພອນປະເສີດ ທອງສີທາວົງ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ແຂວງອັດຕະປື ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ເພື່ອໃຫ້ແຜນການຜະລິດລະດູຝົນໄດ້ຮັບການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດຕາມແຜນການປະຈຸບັນທາງພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງ ແລະບ້ານ,ພ້ອມໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງ, ແຈ້ງການໃນການກະກຽມການຜະລິດ ແລະໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານລົງກະຕຸກຊຸກຍູ້ຢ່າງເປັນປະຈໍາໂດຍສຸມໃສ່ຈຸດທີ່ມີເງື່ອນໄຂທ່າແຮງນໍາໃຊ້ເຕັກນິກອັນໄໝ່, ນໍາໃຊ້ແນວພັນປັບປຸງເພື່ອຍົກສະມັດຕະພາບເຂົ້າ, ພືດ ແລະການລ້ຽງສັດເປັນຫຼັກ,ທັງໄດ້ມີການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຊາວກະສິກອນເປັນຕົ້ນ: ການຕອບສະໜອງດ້ານວິຊາການ, ເຕັກນິກການປູກ-ການລ້ຽງ ຫຼືການສະໜອງແນວພັນຕ່າງໆ.

ຂ່າວ: ວັດທະນາ ຂ.ອັດຕະປື