ສະຫວັນນະເຂດ ຈະສູ້ຊົນພັດທະນາໃຫ້ປະຊາຊົນມີຊີວິດດີຂຶ້ນ

  ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບທິດທາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ 9 ແຕ່ປີ 2021-2025 ຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຊຸດທີ 2 ວ່າ: ເພື່ອສືບຕໍ່ນຳພາພັດທະນາແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະເມືອງຮັ່ງມີຂຶ້ນ,ປະຊາຊົນມີວຽກເຮັດງານທຳ,ຊີວິດການເປັນຢູ່ໄດ້ມີການປັບປຸງມີກິນມີໃຊ້ດີຂຶ້ນ,ມີຄວາມຜາສຸກ ແລະສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຮອດປີ 2030 ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ບຸກທະລຸແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ອຸປະສັກຕ່າງໆໃນການພັດທະນາໃນໄລຍະຜ່ານມາບວກກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແມ່ນຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການແກ່ງແຍ້ງແຂ່ງຂັນດ້ານເສດຖະກິດ-ການຄ້າ,ສະພາບທີ່ບໍ່ແນ່ນອນຂອງສາກົນ ແລະຂົງເຂດ,ເປົ້າໝາຍທີ 1 ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງແຂວງຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,ມີຄຸນນະພາບ ແລະຍືນຍົງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຈີດີພີ ຈະບັນລຸ 31.887,7 ຕື້ກີບໃນນັ້ນຂະແໜງກະສິກຳເພີ່ມຂຶ້ນ 3,9%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເພີ່ມຂຶ້ນ 9,6%, ຂະແໜງບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ 8,2%, ສະເລ່ຍລາຍຮັບໃສ່ພົນລະເມືອງໄດ້ 28,05 ລ້ານກີບຫຼືເທົ່າກັບ 3.153 ໂດລາ, ສູ້ຊົນຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດໄປຕາມທິດທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວຮອດປີ2025 ອັດຕາສ່ວນຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຈີດີພີຈະປ່ຽນແປງຄືຂະແໜງກະສິກຳຫຼຸດລົງ 1,04% ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເພີ່ມຂຶ້ນ 1,21% ແລະ ຂະແໜງບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ 0,17%, ສູ້ຊົນປະຕິບັດລາຍຮັບງົບປະມານທັງໝົດໃຫ້ໄດ້ 7-8% ຂອງຈີດີພີຕໍ່ປີຮັບ ປະກັນການຂາດດູນງົບປະມານໃນແຕ່ລະປີໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 0,4%-0,5% ຂອງຈີດີພີ ແລະກ້າວໄປສູ້ການກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານງົບປະມານຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເງິນຕາໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ, ອັດຕາເງິນເພີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າກວ່າຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ອັດຕາແລກປ່ຽນເໜັງຕິງໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 5% ຕໍ່ປີ.


   ພ້ອມທັງສູ້ຊົນລະດົມທືນເພື່ອການພັດທະນາທົ່ວສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ປະມານ 26,01% ຂອງຈີດີພີຕໍ່ປີເທົ່າກັບ 8.293,4 ຕື້ກີບ ໃນນີ້ງົບປະມານພາຍໃນກວມເອົາ 1,9%, ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອພັດທະນາໂອດີເອກວມ 5,04%, ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເອັບດີໄອກວມ 39,6%, ຈາກລະບົບການເງິນເງິນຕາກວມ 53,02% ແລະທຶນສົມທົບຂອງປະຊາຊົນກວມ 0,35%  ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດໂດຍເລັ່ງໃສ່ຄວາມສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍ ແລະແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ9 2021-2025 ຂອງແຂວງສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ນາປີຢູ່ໃນ ລະດັບ 212.000 ເຮັກຕາ ໃນນັ້ນຈຸດສຸມຍົກສະມັດຕະພາບເຂົ້າ 1 ແສນເຮັກຕາ, ນາແຊງ32 ພັນເຮັກຕາ ຂະຫຍາຍນາໄຮ່ນ້ອຍເປັນນາໄຮ່ໃຫຍ່ໃຫ້ບັນລຸ 5 ພັນເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດເຂົ້າເປືອກ ລວມໃຫ້ໄດ້ 9,2 ແສນໂຕນ ໃນນັ້ນນາປີ7,5 ແສນໂຕນ, ນາແຊງ  1,4 ແສນໂຕນ, ສົ່ງເສີມປູກໄມ້ເພື່ອຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ປ້ອນໂຮງງານໃຫ້ໄດ້ 1 ແສນ 5 ໝື່ນ 7 ພັນເຮັກຕາ, ສູ້ຊົນໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຝູງສັດລ້ຽງປະເພດຕ່າງໆ 3 – 3,5% ຕໍ່ປີ ຜະລິດຊີ້ນ, ປາ ແລະໄຂ່ໃຫ້ໄດ້ 97.974 ໂຕນສະເລ່ຍ 86,2 ກິໂລຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີສ້າງຄອບຄົວຕົວແບບຂອງການລ້ຽງສັດໃຫ້ໄດ້ຕື່ມ 250 ຄອບຄົວ, ປັບປຸງຕານ່າງສັດຕະວະແພດບ້ານທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ໄດ້ຕື່ມອີກ 150 ບ້ານຈຳນວນ 300 ຄົນ.

  ສູ້ຊົນການຈໍລະຈອນສິນຄ້າບັນລຸ 6.057,13 ຕື້ກີບຕໍ່ປີສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການສົ່ງອອກໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນລະດັບ 6-8% ຕໍ່ປີ ແລະນຳເຂົ້າ 5-6% ຕໍ່ປີ ເປົ້າໝາຍທີ 2 ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ,ມີຄວາມສາມາດຄົ້ນຄວ້າ ແລະນຳໃຊ້ວິທະ ຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບແລະສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃນການຜະລິດ ແລະການບໍລິການ, ເປົ້າໝາຍທີ 3 ຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວຕາມທິດມີກິນມີໃຊ້, ເປົ້າໝາຍທີ 4 ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນ ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດທະມະຊາດ, ເປົ້າໝາຍທີ 5 ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງນຳໃຊ້ທ່າແຮງ ແລະກາລະໂອກາດທີ່ຕັ້ງເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການຮ່ວມມື ແລະການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ເປົ້າໝາຍທີ 6 ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດມີປະສິດທິພາບສັງຄົມມີຄວາມສະເໝີພາບຍຸຕິທຳໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມທິດການປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍທີ່ສັກສິດ ແລະເຂັ້ມງວດ.