ທລຍ ມີ18 ກິດຈະກຳຈະພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ

  ວັນທີ 25 ສິງຫາ 2021 ທີ່ສະໂມສອນຂອງເມືອງໃໝ່ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຫ້ອງການກອງທຶນ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ເມືອງໃໝ່ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຜູ້ປະສານງານການວາງແຜນຂອງບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການລວມມີ 18 ກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ລົງພັດທະນາຂັ້ນບ້ານຕາມບູລິມະສິດໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄຳເລີດ ອິນແກ້ວ ຮອງເຈົ້າເມືອງຜູ້ຊີ້ນຳຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ທ່ານ ຖາວອນ ໄຊຍະບຸດ ຜູ້ປະສານງານ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງຜົ້ງສາລີ, ທ່ານ ສັນຕິ ລໍວົງ ເດືອນຫົວໜ້າປະສານງານ ທລຍ ຂັ້ນເມືອງໃໝ່ພ້ອມດ້ວຍທີມງານມີຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມດວ້ຍຜູ້ຕາງໜ້າຕົວແທນ 24 ບ້ານເຂົ້າ ຮວ່ມ.

  ໃນພິທີໄດ້ຮັບຟັງບູລິມະສິດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການໄດ້ກຳນົດໂຄງການເພີ່ມຕື່ມກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກເພື່ອປັບປຸງຊີ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມ ຊົນທຸກຍາກຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃຫ້ດີຂຶ້ນນອກຈາກນັ້ນແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະຄວາມຂາດແຄນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານໂດຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກໃຫ້ຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະໝັ້ນຄົງໂດຍຜ່ານຂະບວນການພັດທະນາໂດຍຊຸມຊົນ ເປັນເຈົ້າໃນການຈັດກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາບ້ານໄລຍະ 5 ປີ ໃນຄັ້ງນີ້ພວກເຮົາແບ່ງເປັນ 3 ທີມໃນນັ້ນມີຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້, ຫ້ອງການແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ຫ້ອງການແຮງງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ທລຍ ເມືອງ ແລະ ທລຍ ບ້ານເຂົ້າຮ່ວມວາງແຜນພັດທະນາຄັ້ງນີ້ ໂດຍຊາວບ້ານເປັນຜູ້ຄັດເລືອກເອົາບູລິມະສິດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງບ້ານ, ຕາມບ້ານເປົ້າໝາຍເພື່ອຄັດເລືອກກິດຈະກຳດ້ານໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຈະຊວ່ຍເຫຼືອພາຍໃຕ້ ທລຍ (ແຕ່ຕ້ອງອີງໃສ່ລາຍການທີ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະຈຳນວນງົບປະມານທີ່ຈັດສັນໃຫ້ແຕ່ລະເມືອງ) ບ້ານທຸກຍາກຈະໄດ້ຮັບບູລິມະສິດກ່ອນໝູ່ພ້ອມທັງຮັບປະກັນວ່າກິດຈະກຳໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ຈະຄັດເລືອກນີ້ຕ້ອງສະໜັບສະໜູນວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະໂພຊະນາການ, ກິດຈະກຳໃດເຮັດໃຫ້ບ້ານອື່ນຮ່ວມໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຍິ່ງເປັນການດີກິດຈະກຳຫຼັກມີດັ່ງນີ້ສ້ອມແປງຊົນລະປະທານ, ສ້ອມແປງທາງ, ສ້ອມແປງນໍ້າລິນ, ທໍ່ນໍ້າເຂົ້ານາ, ສ້ອມ ແປງໂຮງຮຽນ, ຕາໜ່າງລ້ອມຮົ້ວ ແລະອື່ນໆ, ກິດຈະກຳຮອບທຳອິດລວມມູນຄ່າ 2,4 ຕື້ກີບ.

  ໃນຕອນທ້າຍໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຂອງທ່ານ ຄຳເລີດ ອິນແກ້ວ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ຜູ້ຊີ້ນຳຂົງເຂດເສດຖະກິດ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄຳໂອ້ລົມຕໍ່ຊາວບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບກິດຈະກຳແລ້ວຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ກັບໜ້າວຽກຂອງແຕ່ລະບ້ານເປັນການປະກອບສ່ວນແຮງງານໃນທຸກຂັ້ນຕອນໃຫ້ສຳເລັດຜົນຕາມ ການກຳນົດຂອງໂຄງການທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້.

----

ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ